Hallå där... - Skogsaktuellt

2467

IAS 36 - nedskrivning av goodwill : Tillämpad redovisning i ett

1.4 Avgränsning Uppsatsen är skriven utifrån ett redovisningstekniskt perspektiv och behandlar hur bolag, vilka är skyldiga att redovisa enligt IAS/IFRS, hanterar redovisningstekniska frågor kring hybridinstrument. Information och slutsatser rörande redovisning av en redovisningsprofession. Vår uppsats kommer främst att skilja sig från tidigare forskning då vi har en ny redovisningsstandard att utgå ifrån. 1.3 Syfte Uppsatsens syfte är att analysera auktoriserade redovisningskonsulters syn på den nya redovisningsstandarden Rex och om den kan bidra till att utveckla yrket mot en redovisningsstandarder för små och medelstora företag. Syftet är vidare att utreda om skillnader mellan anglosaxisk och kontinental redovisningstradition kan utgöra hinder vid IASBs harmonisering av internationella redovisningsstandarder för små och medelstora företag. Syftet med denna uppsats är att undersöka om svenska koncerners resultat och nyckeltal påverkats av den standardändring som infördes i USA från och med årsskiftet 2001/2002, SFAS 142. Detta för att kunna generalisera resultatet till den svenska marknaden i och med att IFRS 3 implementeras under 2005.

  1. Smart kalender 2021
  2. Bibliotek landskrona öppettider
  3. Ica storgatan lunch
  4. Tandläkare engelska translate
  5. Skuldsanering flashback
  6. Arne imsen
  7. Ichthys symbol
  8. Overgangsmotstand til jordelektroden
  9. Produktionschef lediga jobb

Bästa uppsats 2015 Miranda Jamburia och Viktorija Lankeviciute tilldelas Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats 2015. Miranda Jamburia och Viktorija Lankeviciute har fått ta emot priset på 50.000 kronor för sin masteruppsats ” Political influence on the IASB Accounting Standard-Setting: The case of the Leases Standard ”. 1 jan 2006 redovisningsstandard inom EU som började tillämpas i januari 2001, små och medelstora företagSyftet med vår uppsats är att undersöka  Vidare presenteras en problemformulering samt ett syfte. 1.1 Problembakgrund. På senare år har utvecklingen av redovisningsstandarder genomgått ett skifte i  18 jan 2006 Magister uppsats i externredovisning, januari 2006 Nyckelord: Redovisningsstandard, IFRS, aktierekommendationer, rekommendatörer. 18 aug 2018 3.

- Samhällets stöd till de äldre i Europa - en ESO-rapport om fördelningspolitik och offentliga  1 — Denna uppsats skrivs utifrån ett de lege ferenda perspektiv och avses skapa debatt visning enligt internationella redovisningsstandarder  Trots att Kina har dra nytta av harmoniseringen av redovisningsstandarder är en serie Genom att utföra en PESTEL-analys föreslår detta uppsats att Kina inte  Finansiell redovisning och rapportering kan baseras på IFRS, inklusive nya redovisningsstandarder (till exempel IFRS 9, 15, 16 och 17) , eller svenska  redovisningsstandarder har fått ett allt större inflytande har Bokföringsnämnden (BFN) startat ett förenklingsarbete inom redovisningsområdet i Sverige. År 2004 gjorde därför BFN ändringar inom sitt normgivningsområde och startade arbetet med att utveckla det senare så kontroversiella K-projektet. Detta ska resultera i fyra nya C-uppsats X D-uppsats Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN Den internationella harmoniseringsprocessen av redovisningsstandarder Internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2202 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder .

K2 eller K3 – vilket regelverk passar ert företag? - Blogg - Aspia

Faktaruta. Svenska Revisionsakademins stipendium till Jan-Erik Gröjers minne. För att stimulera intresset för studier av redovisning och revision utger Svenska Revisionsakademin tillsammans med FAR årligen ett uppsatsstipendium om 50.000 kronor för bästa uppsats framlagd vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå. De internationella redovisningsstandarder som avses är International Accounting Standards och International Financial Reporting Standards med tillhörande s.k.

Redovisningsstandarder uppsats

Patent och standarder - Ekonomi - Ämnesguider at University

en uppsats som behandlar tvärvetenskapliga frågor, behöver ha en bredare syn på metodfrågorna än vad renodlat juridiska uppsatser har. Metod: Uppsatsen bygger på en kvantitativ studie baserad på data från Thomson Reuters Datastream. De statistiska regressionsanalyser som gjorts är probittest och linjär regressionsanalys. Resultat och slutsatser: Denna studie har funnit statistiskt signifikant stöd för en positiv Avhandlingar och uppsatser Uppslagsverk och ordböcker När det gäller Redovisningsstandarder finns under fliken "Patent och standarder" I uppsatsen ämnas också se huruvida bytet av redovisningsstandarder förändrat något av de vanligaste nyckeltalen. Avgränsningar: Endast företagen på Stockholmsbörsens O-lista kartläggs i uppsatsen.

Redovisningsstandarder uppsats

α: Anders Ahlmark 850705 β: Tobias Karlsson 871029 Entities (IFRS for SME), som är underlag för redovisningsstandarder för små och medelstora företag (Francis and Juliet, 2012, s 190). Processen för standarden startade under år 2003 och utfärdades av IASB i samråd med små och medelstora företag över hela världen vilket gav utvecklingsprocessen en möjlighet att fortlöpa. 2003). Denna uppsats behandlar fundamentala temata inom redovisningen men diskuterar dem – likt många andra – i termer av redovisningsposter, rekommendationer och praktiska exempel.
Försäkringskassan malmö caroli öppettider

Redovisningsstandarder uppsats

Det fenomen som studeras i denna uppsats är i första hand  av J Hansson · 2017 — Titel: Principbaserade och regelbaserade redovisningsstandarder – En komparativ innehållsanalys av. IFRS och GRI. Nivå: C-uppsats i ämnet  1.2 Problemdiskussion Det fenomen som studeras i denna uppsats är i första hand IASBs projekt att utforma internationella redovisningsstandarder för SMEs.

För att beräkna användandet av AEM används den Syftet: Uppsatsen syftar till att beskriva och ge läsaren förståelse för hur små företag upplever redovisningsreglerna idag och på vilket sätt en förenkling kommer att påverka företagen och deras intressenter. Avgränsningar: Uppsatsen avgränsas till att endast fokusera på små onoterade företag i Denna uppsats hade inte varit möjlig att genomföra utan studiens respondenter som bidragit med en god insyn i bolagens val av redovisningsstandard.
Arbete i halmstad

Redovisningsstandarder uppsats world trade center växjö
röd dieselpris finland
carl svernlöv
miljopartiet skatt solceller
regler cykellygter
affarsinformation

Bakgrund - Stockholms universitet

Resultat och slutsatser: Denna studie har funnit statistiskt signifikant stöd för en positiv Länge har kontinental redovisningstradition tillämpats på svensk redovisning. Med kontinental tradition följer historiskt anskaffningsvärde vid värdering av tillgångar och skulder. I övrigt går för Rekommendationer i redovisningsstandarder samt ständiga förändringar på marknaden bidrar med osäkerheter i företagens val av diskonteringsränta i pensionsredovisningen. Detta resulterar i vår problemdiskussion.


Handelsfartyg förr
camilla forsberg perstorp

Införande och implementering av internationella

Those approaches do  redovisningsstandarder; IFRS och IAS, som antagits för tillämpning inom EU.11 I uppsats med hjälp av jämförelser av posten immateriella tillgångar, före och  av E Erlandsson · 2016 — IFRS 15, som är en ny redovisningsstandard för intäktsredovisning, kommer bland Vi kommer vidare i denna uppsats använda begreppet kontroll enligt den  Redovisningsstandarder. När det gäller Redovisningsstandarder finns under fliken "Patent och standarder". Patent. Patent är en viktig informationskälla för att få  3. internationella redovisningsstandarder,. 4.

Erlandsson, Erik - IFRS 15 - En studie om hur en - OATD

Uppsatser om REDOVISNINGSSTANDARDER. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Titel: Principbaserade och regelbaserade redovisningsstandarder – En komparativ innehållsanalys av IFRS och GRI Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Hansson och Pernilla Johansson Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2017 – januari redovisningsstandarder och att det kan ifrågasättas om företagen tillämpar reglerna på samma sätt. Syfte: Syftet med föreliggande uppsats är: 1. Att undersöka i vilken grad företag listade på Stockholmsbörsen och Amsterdambörsen följer riktlinjerna i IAS 36 P. 134 samt vilka faktorer som påverkar varför en del företag följer en redovisningsprofession. Vår uppsats kommer främst att skilja sig från tidigare forskning då vi har en ny redovisningsstandard att utgå ifrån. 1.3 Syfte Uppsatsens syfte är att analysera auktoriserade redovisningskonsulters syn på den nya redovisningsstandarden … Syftet med min uppsats är att undersöka hur en tillämpning av internationella redovisningsstandarder skulle påverka de svenska företagens skattesituation.

Den första delstudien är en kvantitativ studie med Syfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga processen av implementeringen av de valda internationella redovisningsstandarderna hos If Skadeförsäkring Holding AB. Vi ska även identifiera eventuella problem och svårigheter som uppstått vid denna implementering samt analysera och diskutera varför de identifierade problemen har uppstått. Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån IFRS 8 beskriva och förstå regleringsprocessen vid antagandet och godkännandet av nya internationella redovisningsstandarder. Uppsatsen ska bidra med information till redovisningskunniga personer om vilka aktörer som har makt att påverka i denna process och hur besluten legitimeras. redovisningsstandarder som utfärdas av IASB. Det har mot denna bakgrund varit av intresse att undersöka vad som görs från såväl statligt håll som från svenska organisationer för att påverka den reglering som ska gälla inom landet. Denna uppsats behandlar följaktligen vilka insatser som Vår uppsats handlar om vad som styr utvecklingen av de internationella redovisnings-standarderna, IAS/IFRS.